Artikel 1: Bestelling
Bestellingen bij De Werg Strips zullen tenminste binnen 14 dagen uitgevoerd worden. Het streven is dat de klant zijn bestelling binnen twee werkdagen na ontvangst van de volledige betaling ontvangt. Blijkt dit niet mogelijk, dan krijgt de klant hiervan zo snel mogelijk bericht. Hij heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Artikel 2: Levering
Levering kan plaatsvinden doordat de klant de goederen bij De Werg Strips ophaalt (na het maken van een afspraak hierover) of door levering via MyParcel. De Werg Strips draagt het risico tot De Werg Strips de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is De Werg Strips niet aansprakelijk.

Artikel 3: Betaling
Bestellingen dienen vooruitbetaald te worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien we de vordering ter incasso uitbesteden, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd. De Werg Strips behoudt zich het recht voor om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
De Werg Strips kan in voorkomende gevallen de goederen niet leveren, dan wel onder andere betalingsvoorwaarden versturen.

Artikel 4 : Prijzen & verzendkosten
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Voor de geldende verzendkosten verwijzen wij u naar onze site. Bij bestellingen van € 75,- (binnen Nederland) of € 100,- (naar België) of meer, wordt er gratis verzonden.

Mocht bij de terpostbestelling blijken dat er te hoge verzendkosten zijn aangerekend, dan wordt het teveel betaalde binnen twee werkdagen gerestitueerd.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald.

Artikel 6: Vervangende goederen
Klachten kan de klant melden via het contactformulier of op info@dewergstrips.nl.
Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan De Werg Strips. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van productiefout aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum, in overleg met De Werg Strips (via e-mail of telefonisch) per post naar De Werg Strips worden teruggestuurd in de originele verpakking (of persoonlijk worden langsgebracht), in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien het oorspronkelijk bestelde artikel niet beschikbaar is, neemt De Werg Strips via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van het oorspronkelijke artikel nieuwe artikelen kiezen.
Het voorgaande geldt ook in geval van transportbeschadiging.
Indien de klant moet tekenen voor de ontvangst van een pakket, dient u de beschadiging te noteren op de leveringspapieren van het transportbedrijf en neemt u binnen twee werkdagen contact met ons op. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.
De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van De Werg Strips.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van veertien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongelezen en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 8: Privacy
De Werg Strips neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving. Indien de klant te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, wordt deze wens gerespecteerd.
De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over De Werg Strips en de producten die wij voeren.

Artikel 9: Geschillenbeslechting
In het geval van een geschil dient de klant binnen 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst, contact op te nemen met De Werg Strips door per post of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. De Werg Strips handelt de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af. Indien er geen oplossing kan worden gevonden binnen deze periode, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst
Bij het aanmelden als klant bij De Werg Strips, bevestigt de klant onze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en deze te accepteren. Levering vindt uitsluitend plaats onder deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk.